TEKYAZ ONLINE KAYIT FORMU AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası (kanun) gereği Tekyaz Teknolojik Yazılımlar ve Makine Tic. A.Ş., (‘TEKYAZ’) toplanan verilerinizin yasaya uygun işlenmesi hususunda gösterdiği hassasiyet gereği ve 6698 Sayılı Yasa’nın 10. Maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirebilmek amacıyla aşağıdaki aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Tekyaz Online kayıt formunu doldurmanız halinde şahsınıza ait kişisel verilerinizden ad – soyad, e-posta adresi, telefon numarası, çalıştığınız firma bilgisi, öğrenciyseniz okul bilgisi ve gerektiği durumlarda öğrenci belgeniz Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak elektronik yöntemlerle toplanacak ve işlenecektir.

 

I) Veri sorumlusu

Tekyaz Teknolojik Yazılımlar ve Makine Tic. A.Ş. Adres: Büyükdere Cad.No:85 Kat:6 Stad Han Mecidiyeköy/İstanbul, Mersis No:0836041559300015, Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

 

II) Hangi kişisel verileriniz işlenecek

Aşağıdaki kişisel verileriniz Tekyaz tarafından KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyecektir ve KVK Kanun’una uygun şekilde, idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınarak, yetkisiz erişime izin verilmeksizin güvenli şekilde saklanacaktır.

(1) Ad – Soyad,

(2) E-posta adresi

(3) Telefon numarası

(4) Çalıştığınız firma bilgisi / Öğrenciyseniz okul bilgisi

(5) Öğrenciyseniz öğrenci belgeniz

 

III) Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenecek

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar için Tekyaz tarafından Kanun kapsamında işlenmektedir:

(1) Talepte bulunan kişilerin bilinmesi,

(2) Gerektiğinde iletişime geçilmesi,

(3) Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

(4) Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

(5) Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

(6) Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

(7) Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

(8) Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

(9) Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi,

(10) Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi.

 

IV) Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilecek

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre, kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak, kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde, Tekyaz Online bünyesinde sunulan hizmetlerden bir yada birkaçını kullanırken yukarıda sayılan kişisel verilerin Tekyaz’ın üçüncü kişi iş ortakları ile paylaşılacaktır. Eğitime katılan kullanıcılara sağlanacak sertifikanın uluslararası bir sertifika olması durumunda belirtilen bilgiler Tekyaz’ın yurtdışında yerleşik olan iş ortağı ile paylaşılması gerekecektir.

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışındaki;

(1) İşin yürütülebilmesi için ilgili şirket personeli ve hizmet alınan firmanın yetkilisi veya personeli ile,

(2) Gerektiğinde yazılım, raporlama, pazarlama işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,

(3) Gerekli kalite ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,

(4) Şirket adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla,

(5) Şirketin kullandığı/kullanabileceği bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri ve Amerika başta olmak üzere yurt dışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren   firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,

(6) Sertifika verilebilmesi için Tekyaz’ın yurtdışında yerleşik iş ortağı Dassault Systemes SOLIDWORKS Corp. İle paylaşılacaktır.

 

IV) Kişisel veri işlemenin yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz tekyaz.com etki alanındaki web siteleri üzerinden kayıt formu ve iletişim formu aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir.

(1) Sözleşmenin kurulması ve ifası,

(2) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü,

(3) Açık Rıza,

(4) Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

V) Kanun gereğince yasal haklarınız

(1) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(6) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(7) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(8)  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(9) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren dilekçenizi, “Büyükdere Cad.No:85 Kat:6 Stad Han Mecidiyeköy / İstanbul” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir suretini info@tekyaz.com mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.